Posted on

Hướng dẫn wp-query phần 1

WP-query class , Đây là lớp cung cấp với 1 số tham số có thể định nghĩa nội dung bạn muốn hiển thị và viết vòng lặp hiển thị nội dung bạn muốn

WP-Query là gì?

wp-query là 1 lớp cung cấp bởi wordpress. Muốn hiểu rõ bạn tham khảo includes/query.php file.

wp-query chứa đựng 4 phần tử chính:

 • tham số với truy vấn,
 • truy vấn chính bản thân
 • vòng lặp, đầu ra nội dung bài viết, tiêu đề hoặc cái bạn muốn hiển thị
 • kết thúc đóng if và while tag và khôi phục bài viết dữ liệu

Ví dụ đoạn code:

<?php
 
$args = array(
    // Tham số truy vấn.
);
 
// thay đổi  query.
$query = new WP_Query( $args );
 
// Kiểm tra nếu có kết quả.
if ( $query->have_posts() ) {
 
    // Bắt đầu vòng lặp .
    while ( $query->have_posts() ) {
 
        $query->the_post();
 
        // Contents of the queried post results go here.
 
    }
 
}
 
// Khôi phục dữ liệu bài viết gốc.
wp_reset_postdata();
 
?>

Khôi phục dữ liệu bài viết

wp_reset_postdata(); sau mỗi bài viết. Đây là quan trọng bởi vì nó resets truy vấn về truy vấn ban đầu trên trang.

Tại sao sử dụng wp_query

viết tùy chọn truy vấn

Tại sao sử dụng wp_query trong phương pháp khác

wp_query không phải phương pháp duy nhất tạo ra 1 truy vấn tùy chỉnh, có  4 tùy chỉnh:

 • pre_get_posts
 • get_posts()
 • get_pages()
 • query_posts()

Biểu đồ

Sử dụng wp_query khi nào

 • các bài viết cùng thể loại
 • tạo bài viết trên cùng 1 trang
 • tạo danh sách bài viết tùy chỉnh trên tiêu đề hoặc footer

Các WP_Query lớp là một công cụ mạnh mẽ và cực kỳ hữu ích cho việc tạo ra các truy vấn tùy chỉnh và làm cho trang web WordPress của bạn cư xử chính xác như bạn muốn